Ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem


Ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Informacje udostępniane przez spółkę Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
jako zewnętrznie zarządzającego alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (zwanymi łącznie dalej ASI): 

ASI Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwaną dalej “ASI BB-1”)

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwaną dalej “ASI BABB”)

ASI Podlasie Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwaną dalej “ASI Podlasie”)

ASI 2 Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (zwaną dalej „ASI BB-2”) 

w wykonaniu wymogów regulacji odnoszących się do ESG, w tym wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Definicje 

Rozporządzenie SFDR  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
Rozporządzenie RTS Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady “nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych 
Taksonomia  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088
Rozporządzenie klimatyczne Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych 
Regulacje ESG Rozporządzenie SFDR, Rozporządzenie RTS, Taksonomia, Rozporządzenie klimatyczne
Czynniki zrównoważonego rozwoju kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przestępstwu 


Wprowadzenie

Celem regulacji ESG, nakładających określone obowiązki na uczestników rynku finansowego, jest zapewnienie inwestorom informacji o udostępnianych produktach finansowych, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Takie ujawnienia w szczególności obejmują informację o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR, spółka Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jest uczestnikiem rynku finansowego, objętym wymogami tego Rozporządzenia, a zarządzane przez nią ASI stanowią produkt finansowy.


Informacja dotycząca strategii w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej informacji na temat strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 


W swojej bieżącej działalności, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Bitspiration Booster Sp. z o.o. nie przyjęło sformalizowanych strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, czyli określających sposób uwzględniania sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią - mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Jest to spowodowane tym, że z uwagi na sposób i skalę działania Zarządzającego oraz zarządzanych przez niego ASI, charakter działalności inwestycyjnej, a także profil spółek (lokat) będących przedmiotem podejmowanych decyzji inwestycyjnych, opisany poniżej, Bitspiration Booster Sp. z o.o. nie przewiduje wystąpienia takich ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym. 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 ust. 1 lit b Rozporządzenia SFDR, art. 12 ust 2 Rozporządzenia RTS)

W swojej bieżącej działalności Bitspiration Booster Sp. z o.o. nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Powyższe oświadczenie dotyczy decyzji inwestycyjnych dokonywanych w odniesieniu do wszystkich ASI, zarządzanych przez Bitspiration Booster Sp. z o.o.

Jest to spowodowane profilem działalności inwestycyjnej Bitspiration Booster Sp. z o.o. i zarządzanych przez nią ASI, w której podstawą podejmowanych decyzji jest rodzaj, jakość i innowacyjność technologii tworzonych i rozwijanych przez spółki portfelowe ASI, a także perspektywa skalowania produktów tych spółek. To właśnie te czynniki mają decydujący wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne. 

ASI zarządzane przez Zarządzającego lokują swoje aktywa przede wszystkim w udziały (akcje, ogół praw i obowiązków wspólników spółek osobowych) młodych spółek o charakterze technologicznym. Działalność takich spółek nie opiera się o paliwa kopalniane, czy inne nieodnawialne źródła energii. Tworzą je małe zespoły, a skala działalności jest relatywnie niewielka. Środki pozyskane przez spółki są zazwyczaj wykorzystywane do weryfikacji pomysłu biznesowego, czy zapotrzebowania rynku. Zdarza się, że spółki portfelowe są tworzone dopiero na etapie dokonywania inwestycji. Z opisanych względów takie spółki nie dysponują narzędziami, ani strukturami, które mogłyby wywrzeć istotny, negatywny wpływ na aspekty związane z ESG. 

Biorąc pod uwagę opisany profil działalności Bitspiration Booster Sp. z o.o. oraz zarządzanych przez nią ASI, Bitspiration Booster Sp. z o.o. nie przewiduje wystąpienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym. 

Powyższe jednak może ulec zmianie, na przykład na skutek zmiany profilu i skali działalności inwestycyjnej, zwiększenia dostępnych danych w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju, czy w ramach wprowadzania dalszych produktów finansowych. W takiej sytuacji będzie się to wiązało ze zmianą niniejszego oświadczenia. 


Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

Z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Bitspiration Booster Sp. z o.o. nie zapewnia spójności regulaminu wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. 

Przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego (lub obu tych aspektów) oraz dokonywanie zrównoważonych inwestycji  (art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)


Bitspiration Booster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), ani produktów finansowych mających na celu zrównoważone inwestycje.

menu