ASI Bridge Alfa Bispiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.


fundusze ncbr

Informacja o realizowanym projekcie

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest podmiotem realizującym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Projekt Grantowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ​​2014-2020, Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizowany Projekt Grantowy polega na dokonywaniu weryfikacji oraz selekcji najbardziej innowacyjnych projektów B+R, a następnie przekazywaniu im dofinansowania - inwestycji (ze środków pieniężnych, pochodzących od prywatnych inwestorów ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) oraz grantu (wsparcia; w ramach środków przekazywanych przez NCBR).

Dofinansowanie jest udzielane projektom B+R w fazie preseed (PoP oraz PoC), mającym charakter innowacji produktowej lub procesowej. Celem przekazywanego dofinansowania jest osiągnięcie przez projekty B+R potencjału komercyjnego oraz zbudowanie i zwielokrotnienie ich wartości.

Budżet ogółem: 33 776 900,76 zł

Dofinansowanie NCBR (dofinansowanie z UE): 26 126 194,85 zł

 

Kluczowe obszary inwestycyjne ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. lokuje swoje aktywa przede wszystkim w projekty B+R w obszarach technologicznych, takich jak: AI/sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, robotyka, automatyzacja, biotechnologia, technologie medyczne, ze znaczącym komponentem automatyzacji procesów technologicznych (KIS 1, KIS 10, KIS 11).

 

ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zakończyła okres inwestycyjny (nabór Projektów B+R).

 

Informacja dla inwestorów o zmianach w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (“UFIZAFI”), które weszły w życie 29 września 2023 roku

menu